Wibiya Universal Energy = Universal Gravitation: V2: 173 - PT I, Issues