Wibiya Universal Energy = Universal Gravitation: V2: 123 - Spin