Wibiya Universal Energy = Universal Gravitation: V2: 53 - Descendents of Hydrogen