Wibiya Universal Energy = Universal Gravitation: V2: 37 - Ovid [The Net]