Wibiya Universal Energy = Universal Gravitation: V2: 191 - FORM