Wibiya Universal Energy = Universal Gravitation: V2: 177 - PT III, Theta Mystery Solved