Wibiya Universal Energy = Universal Gravitation: V2: 161 - ROM RAM