Wibiya Universal Energy = Universal Gravitation: V2: 139 - TETRAKTYS